Moje modelové kolejiště - plán

Veškerá podobnost se jmény žijících či dávno mrtvých osob či místopisných názvů je čistě náhodná. :-))

Kdesi v hlubokých hraničních hvozdech Království Českého stával hrdě hrad Landek. Na ostrožně nad soutokem říčky Černé a Snědavského potoka se hrdě vypínal k nebi jeho bergfrit, hájící jedinou přístupovou cestu přes úzkou šíji. Pokud útočníky neodradila už jeho hrozící silueta v nároží hradební zdi, umožňující obráncům postřelovat předpolí, museli se vypořádat ještě s hlubokým příkopem před branou s padacím mostem. A pokud by se přece jen dostali až na nádvoří, obránci se mohli uvnitř věže, přístupné jen padací lávkou několik sáhů nad zemí, bránit dlouhé týdny, vybaveni dostatečně zásobami i vodou ze studny ve sklepení věže...

Plynula staletí, z hrdého hradu pánů z Landeka zbyly jen zarostlé rozvaliny. Století, nazývané dnes věkem páry, se pomalu chýlilo ke konci, když ospalé údolí říčky Černé ožilo nebývalým stavebním ruchem. Stovky stavebních dělníků lámaly skálu, sypaly náspy a rubaly tunely v tvrdých žulových skalách. Až nakonec přijel po dlouhém hadu železných kolejí první parní vlak...


Tolik fantazie. Kolejiště, které pod mýma rukama krůček za krůčkem vzniká, má jako předlohu smyšlenou hlavní trať tzv. "druhého řádu". Tyto tratě vznikaly na území Čech a Moravy ve druhé vlně výstavby tratí, tj. v období, kdy síť páteřních státních železnic byla již vybudována a prostor mezi nimi začala vyplňovat síť tratí budovaných movitými podnikatelskými skupinami. Lze si představit, že (fiktivní) městečko Landek, ležící poblíž této nově vybudované trati z ní jako ostatně většina reálných sídel profitovalo. Protože však nebyla trať trasována v dostatečné blízkosti, objevily se časem překážky, bránící dalšímu rozvoji výroby a přepravy zboží. Druhou nosnou (a viditelnou) myšlenkou tohoto kolejiště je proto dodatečně vybudovaná krátká lokální trať, napojující se na původní nádraží hlavní dráhy a končící v těsné blízkosti městečka. Je otázkou, nakolik by bylo podnikatelsky únosné budování cca 2 km dlouhé trati v náročném terénu se dvěma mosty a dlouhým vrcholovým tunelem, ale předpokládejme, že landečtí měšťané byli s to tento podnik financovat - například díky prosperujícímu obecnímu pivovaru, cukrovaru, cihelně, pile a kamenolomu, čili že se nejednalo o trať až tak úplně bezvýznamnou ("řepná" dráha). :-)

Mou snahou je vybudovat modelové kolejiště v měřítku TT (1:120), které bude nejen dobře vypadat, ale bude splňovat i většinu norem a předpisů železničního provozu včetně odpovídající návěstní a zabezpečovací techniky (epocha IV, přibližně přelom 70. a 80. let). Protože je k dispozici více než dostatečný prostor (4x4 metry), snažil jsem se vyhnout kompromisům typu malých oblouků či krátkých mezistaničních úseků. Tam, kde to bylo ze stavebního hlediska nutností, snažil jsem se, aby to nebylo vidět (např. oblouk vrcholového tunelu). Užitečná délka staničních kolejí odbočné stanice je ~2,2 metru, v koncové stanici ~1,2 metru, minimální poloměr oblouku na viditelné části je 700 mm (podle TT normy Zababov pro vedlejší trať). Přece jen si chci nechat pojistku pro případ, že bych se odhodlal po dokončení kolejiště spolupracovat s nějakým modelářským (modulovým) klubem. Odbočná stanice Snědava bude zabezpečena obdobou staničního zabezpečovacího zařízení II. kategorie (bez kolejových obvodů, v plánu je pouze indikace obsazení zhlaví dopravních kolejí stojícím či jedoucím vlakem) simulovaného pomocí relátek. Koncová stanice Landek bude mít pouze minimální klíčové zabezpečení, simulované pomocí přepínačů.

Každá železniční trať má svůj počátek a konec, zde simuluje oba konce hlavní trati skryté nádraží umístěné "v suterénu" 30 cm pod odbočnou stanicí. Vlaky do něj budou sjíždět pomocí "tobogánu" o sklonu ~35 promile. Ovládání lokomotiv bude čistě analogové s pulsní regulací hnacího proudu je digitální pomocí 2 Roco myší se dvěma centrálami (druhá jako booster), ovládání příslušenství je analogové.

"Lokomotivní depo" disponuje v současné době 1 motorovou lokomotivou T478.1 ("Zamračená", "noname" z burzy), 2 motorovými lokomotivami T478.3 ("Brejlovec", od firmy MTB), 1 lehkou motorovou lokomotivou T435.0 (Berliner TT-Bahnen) a 1 soupravou motorového vozu M152.0 a vlečného vozu Blm (Rubikon). V plánu je ještě nákup druhé T478.1 (též od MTB).

 

Landek 2D plánek

3D pohled SZ-JV 3D pohled SV-JZ
Landek (SZ-JV) Landek (SV-JZ)
3D pohled JV-SZ 3D pohled (údolí Černé)
Landek (JV-SZ) Landek (údolí Černé)

Tomáš Lajbl
Vítáme návštěvníka číslo [CNW:Counter]

Copyright Ing. Tomáš Lajbl © 2011